Bullerutredningar förklarat

När kommuner eller andra myndigheter ber om en bullerutredning menar de oftast en spår- och trafik bullerutredning. Det är ett sätt att undersöka bullernivåer vid en tomt, vid fasaden till en byggnad och även bullernivåer inomhus.

Anledningen till att en utredning krävs är, först och främst, för att buller kan påverka människans hälsa. Då måste man veta på förhand om bullersituationen efter nybyggnation kommer att ha en negativ effekt på just din, din grannes eller medarbetares hälsa. Den andra anledning är att kontrollera om åtgärder behövs för att uppfylla Boverkets byggregler, Folkhälsomyndighetens riktlinjer på buller inomhus och Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från industri och tekniska utrustning.

En bullerutredning utgår från diverse mätresultat och prognoser för spårburen trafik och fordonstrafik. Det kan även innebär utredning av buller från industri och andra tekniska utrustning om sådant finns i området.

Hur man mäta och beräkna tar olika form. Spår- och trafikbuller oftast mäts inte men simuleras i en datormodell. En karta ritas in i en speciell programvara som används för att beräkna ljudspridning över tomter och på byggnader. Efter att man har ritat in höjdkurvor, olika marktyper, vägar, järnvägar, byggnader osv. kan man köra simuleringar som visar bullernivåer i 2D och 3D.

3D bullerkarta

Indata till spårburentrafik simuleringar kommer från Trafikverkets planering på tågtrafik och deras prognoser fram till år 2040. Detaljerade information finns om bandel, antal passeringar, tågtyp, medellängd och hastigheter.

Indata till fordonstrafiksimuleringar utgår från den så kallade årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Trafikverket skattar ÅDT på den statliga vägnät och kommuner utföra skattningar på andra vägar. Det finns en utförlig förklaring av hur Trafikverket göra skattningar här:
https://www.trafikverket.se

Kommuner använder oftast stickprovs punkter med slangsensorer (se bilden nedan) som räkna hur många axelpar som korsar slangen. Då används olika statistiska metoder för att komma fram till en ÅDT.

Kommuner mäta trafikmängder med slangsensor. Foto: Steven Liddle

Buller från industri mäts oftast vid en fasad på den byggnad som påverkas. Den ger en säkert och pålitlig resultat. Det är svårt ibland att skilja åt olika ljudkällor där man kanske har flera stycken fläkt- och kylaggregat på en innergård eller tak. Då går det också bra att göra en bullerutredningar via datorsimuleringar. För att få indata till en simulering kan man utföra en mätning av ljudkällan på nära håll och göra beräkningar på ljudspridning utifrån uppmätta nivåerna. Man kan också köra simuleringar på förhand om man har tillräckligt information om ljudkällans ljudeffekt och riktningen på det.

Ljudnivå på en punkt array vid fasad.